Η Ανδρέας Κουκούνης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. (στο εξής «η Δ.Ε. Κουκούνης») είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στο αρχείο εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 247705. Η Δ.Ε. Κουκούνης καθώς και τα στελέχη της είναι εγγεγραμμένα στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Το εγγεγραμμένο γραφείο της Δ.Ε. Κουκούνης βρίσκεται στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 9, Μέγαρο Λάζαρος, 1ος όροφος, Γραφεία 101-102, 6017 Λάρνακα, Κύπρος.

Ο κατάλογος συνεταίρων της Δ.Ε. Κουκούνης με τα επαγγελματικά τους προσόντα βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.coucounis.com

 

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική αναφορά, όλοι οι δικηγόροι της Δ.Ε. Κουκούνης κατέχουν την άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και είναι μέλη του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου.

 

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Η Δ.Ε. Κουκούνης διαθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Αριθμός Εγγραφής ΦΠΑ: CY10247705N

 

Δεοντολογία και πολιτική επαγγελματικής ποιότητας

Η Δ.Ε. Κουκούνης είναι προσηλωμένη στην επαγγελματική δεοντολογία και παρέχει υψηλού επιπέδου επαγγελματικές υπηρεσίες. Αυτό ισχύει για όλα τα μέλη της Δ.Ε. Κουκούνης, ανεξαρτήτως ρόλου σε όλα μας τα γραφεία. Τα μέλη της Δ.Ε. Κουκούνης καλούνται να δρουν με επαγγελματισμό και συμμόρφωση προς τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου.

Τα πρότυπα δεοντολογίας και επαγγελματισμού περιλαμβάνουν:

 • Ενέργεια με ακεραιότητα, επαγγελματισμό και αμεροληψία
 • Ενέργεια προς το συμφέρον του κάθε πελάτη, παρέχοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
 • Σεβασμό στο κράτος δικαίου και στην ορθή απονομή δικαιοσύνης
 • Συμπεριφορά που να διαφυλάσσει την εμπιστοσύνη του κοινού προς την παροχή νομικών υπηρεσιών
 • Διατήρηση της ανεξαρτησίας μας

 

Δήλωση κατά της Διαφθοράς

Η Δ.Ε. Κουκούνης δείχνει μηδενική ανοχή στη δωροδοκία και στη διαφθορά. Δεσμευόμαστε:

 • Να συναλλασσόμαστε επαγγελματικά επιδεικνύοντας συμμόρφωση στο νόμο και εφαρμόζοντας τους κανονισμούς και τα πρότυπα δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων, ανάμεσα σε άλλα, των μέτρων αποτροπής της δωροδοκίας και της διαφθοράς.
 • Να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα που εργάζονται ή παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα της Δ.Ε. Κουκούνης – συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, αναδόχων υπηρεσιών, ξένων συμβούλων και αντιπροσώπων – γνωρίζουν και αισθάνονται την ίδια ευθύνη για σύναψη συναλλαγών με ηθική δεοντολογία.

 

Πολιτικές και διαδικασίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι πολιτικές του δικηγορικού μας γραφείου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βασίζονται στα ύψιστα μέτρα ασφαλείας που ορίζει η νομοθεσία στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δικηγορικό μας γραφείο διεξάγει έρευνα δέουσας επιμέλειας για κάθε νέο πελάτη και για τα άτομα που σχετίζονται μαζί του, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι για τους υφιστάμενους μας πελάτες. Αυτές οι έρευνες πραγματοποιούνται στη βάση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και της κυπριακής νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Γι’ αυτό το σκοπό, όπου απαιτείται, αναζητούμε σχετική πληροφόρηση από ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών. Δεσμευόμαστε ότι χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν οι πελάτες μας για σκοπούς ελέγχου αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό, ενώ τα αποθηκεύουμε για το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το δικηγορικό μας γραφείο προβαίνει σε διεθνείς διαδικασίες για την αναφορά ύποπτων περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές όπου έχει την υποχρέωση να το πράξει. Γι’ αυτό το σκοπό παρέχεται ειδική εκπαίδευση στους δικηγόρους και στο προσωπικό που ασχολούνται με αυτά τα θέματα.

 

Διαδικασία Παραπόνων

1. Η Δ.Ε. Κουκούνης δεσμεύεται να προσφέρει στους πελάτες της νομικές συμβουλές υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης δεν μείνει απόλυτα ικανοποιημένος με τη συμβουλή και τη βοήθεια που έχει λάβει από το δικηγορικό μας γραφείο, ή με τη χρέωση, δικαιούται να καταχωρήσει το παράπονο του.

2. Μπορείτε να εκφράσετε το παράπονο σας γραπτώς, αποστέλλοντας το στην ακόλουθη διεύθυνση:
    Ανδρέας Κουκούνης & Σία Δ.Ε.Π.Ε
    Τ. Θ. 40519
    6305 Λάρνακα
    Κύπρος

3. Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες στην επιστολή σας:

 •  Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και αριθμό φακέλου
 • Το όνομα του δικηγόρου ή του μέλους του προσωπικού με το οποίο ήσασταν σε επαφή
 • Έγγραφα και αλληλογραφία σχετικά με το παράπονό σας
 • Λεπτομέρειες σχετικές με το παράπονό σας και εισηγήσεις διευθέτησης.

4. Το παράπονο σας θα εξεταστεί από τον Εκτελεστικό Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε. Κουκούνης ο οποίος θα σας απαντήσει γραπτώς εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής παραπόνου σας, αφού πρώτα διερευνήσει το θέμα. Σε περίπτωση που απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη διερεύνηση θα ενημερωθείτε σχετικά.  Στη γραπτή απάντηση θα περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα του δικηγορικού γραφείου με σαφείς εξηγήσεις και αιτιολόγηση των συμπερασμάτων. Το δικηγορικό μας γραφείο θα απολογηθεί σε περίπτωση λάθους και θα επανορθώσει άμεσα, εάν η έρευνα εξάγει τέτοιο συμπέρασμα.

5.  περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την πιο πάνω διαδικασία, και θεωρείτε ότι τίθεται πειθαρχικό ζήτημα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και να καταχωρήσετε το παράπονό σας. Το Συμβούλιο θα μελετήσει το παράπονο και, εάν εντοπίσει βάσιμα στοιχεία, θα αρχίσει διαδικασία εναντίον του εν λόγω δικηγόρου ή του δικηγορικού γραφείου που κατηγορείται.

6. Οι δικηγόροι στην Κύπρο οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς Δεοντολογίας Δικηγόρων του 2002

7. Μετά την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, οιονδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη έχει δικαίωμα υποβολής εφέσεως εναντίον της απόφασης του Συμβουλίου στο Ανώτατο Δικαστήριο. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα μελετήσει την αίτηση και θα επικυρώσει την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή θα την αναιρέσει. Έχει επίσης το δικαίωμα να εκδώσει οιανδήποτε άλλη απόφαση θεωρεί δίκαιη.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.